Solidarni z Ukrainą.
Search for:

Art. 222 § 8 – przekazanie pracownikowi informacji o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu.

Art. 231 § 3 – w razie przejścia zakładu/części na innego pracodawcę – dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Art. 251 § 5 – zawiadomienie okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony z pominięciem ograniczeń do trzech umów i 33 miesięcy, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. (możliwa forma elektroniczna).

Art. 29 § 2 – umowa o pracę (jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków).

Art. 29 § 3 – informacja o warunkach zatrudnienia.

Art. 29 § 32 – informacja o zmianach warunków zatrudnienia, o objęciu pracownika układem zbiorowym, o zmianie układu zbiorowego.

Art. 29 § 4 – zmiana warunków umowy o pracę.

Art. 291 § 2 – informacja o świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania oraz o  warunkach powrotu pracownika do kraju (oddelegowanie pracownika poza UE).

Art. 291 § 4 – zmiana warunków zatrudnienia pracownika skierowanego do pracy poza UE.

Art. 30 § 3 – oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Art. 38 § 1 – zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Art. 38 § 5 – złożenie umotywowanych zastrzeżeń związków zawodowych do zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę.

Art. 42 § 2 – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy.

Art. 55 § 2 – oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Art. 632 § 5 – porozumienie o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – jeżeli porozumienie z pracownikiem zawiera osoba, o której mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego – jeżeli porozumienie z pracownikiem zawiera zarządca sukcesyjny.

Art. 6312 § 2 – potwierdzenie przez telepracownika o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych.

Art. 6314 § 2 – zgoda telepracownika na kontrolę przez pracodawcę w domu pracownika (dopuszczalna również forma elektroniczna lub podobnymi środkami porozumiewania się na odległość).

Art. 682 § 2 – powołanie (nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania).

Art. 70 § 11 – odwołanie (ze stosunku pracy na podstawie powołania).

Art. 72 § 2 – zaproponowanie inne pracy w czasie ochrony ze względu na okres ciąży.

Art. 91 § 1 – zgoda na potrącenie z wynagrodzenia należności innych niż wymienione w art. 87 § 1 i 7.

Art. 941 – udostępnienie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania (informację rozpowszechnia się na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy).

Art. 943 – oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy ze względu na mobbing.

Art. 1014 – umowy o zakazie konkurencji.

Art. 1034 – umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe określająca wzajemne prawa i obowiązki stron.

Art. 110 – informacja dla pracownika o zastosowanej karze porządkowej.

Art. 125 § 1 – umowa pracowników umowa o współodpowiedzialności materialnej.

Art. 129 § 3 – rozkład czasu pracy (dopuszcza się formę elektroniczną).

Art. 129 § 4 pkt 3 – wniosek pracownika o stosowanie ruchomego czasu pracy.

Art. 142 – wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Art. 143 – wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy.

Art. 144 – wniosek pracownika o zastosowanie systemu czasu pracy weekendowej.

Art. 150 § 5 – wniosek pracownika o zastosowanie ruchomego czasu pracy, niezależnie o ustalenia takich rozkładów czasu pracy w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Art. 151 § 21 – wniosek pracownika o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych.

Art. 1512 § 1 – wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy).

Art. 1517 § 6 – wniosek pracownia pracującego w nocy o poinformowanie okręgowego inspektora pracy p zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Art. 174 § 1 – wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego.

Art. 1741 § 1 – zgoda pracownika na udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Art. 1791 § 1 – wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego. Art. 1791 § 4 pkt 1 – rezygnacja z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy – dotyczy przypadku o którym mowa w § 2 i 3.

Art. 1791 § 4 pkt 2 – wniosek o udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – dotyczy przypadku o którym mowa w § 2 i 3.

Art. 180 § 8 – wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego.

Art. 180 § 9 – wniosek o udzielenie części (o której mowa w § 4 pkt 1, § 5, § 6 pkt 1 i § 7) urlopu macierzyńskiego ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny.

Art. 180 § 16 – wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny (w okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11-13 i 15).

Art. 1821d § 1 – wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

Art. 1821e § 2 – wniosek o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego.

Art. 1821e § 2 – odmowa uwzględnienia wniosku o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego.

Art. 1823 § 2 – wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Art. 1824 § 1 – wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego (w przypadku przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie).

Art. 183 § 1 – wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Art. 186 § 7 – wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.

Art. 186 § 7 – oświadczenie o wycofaniu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Art. 1867 § 1 – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy (pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego).

Art. 2374 § 3 – potwierdzenie przez pracownika zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 2415 § 1 – zawarcie układu zbiorowego.

Art. 2417 § 2 – rozwiązanie oraz wypowiedzenie układu zbiorowego.

Art. 24111 § 2 – zastrzeżenia osoby mającej interes prawny do zarejestrowanego układu zbiorowego.

Art. 24114a § 2 – wniosek organizacji lub organizacji związkowych do ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacja) w sprawie rokowań ponadzakładowego układu.

Art. 24119 § 2 – odstąpienie od stosowania układu ponadzakładowego w razie rozwiązania stron układu.

Art. 248 § 1 – uwagi do protokołu postępowania pojednawczego (mogą być również ustne).

Art. 3045 § 4 pkt 1 – zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Art. 6a ust. 2 – powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Art. 6a ust. 8a – karta oceny pracy nauczyciela.

Art. 6a ust. 9 – odwołanie od oceny pracy lub wniosek o ponowne ustalenie oceny.

Art. 6a ust. 5a – opinia Rady rodziców w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela.

Art. 6a ust. 10 – ocena pracy ustalona w wyniku odwołania lub wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy.

Art. 10 ust. 5b – potwierdzenie przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy z umowy o pracę na mianowanie.

Art. 15 – Ślubowanie nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Art. 20 ust. 5a – złożenie przez zakładową organizacje związkową umotywowanych zastrzeżeń do zamiaru wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

Art. 20 ust. 5c – wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny.

Art. 42 ust. 2a – wniosek nauczyciela o realizowanie zajęć w wymiarze określonym w art. 42 ust. 4a KN.

Art. 67d – wniosek nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Art. 73 ust. 10a – wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Art. 73 ust. 10e –odwołanie od orzeczenia lekarskiego w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia.

Poprzez delegację art. 91c ust. 1 – inne sprawy nieuregulowane w Karcie Nauczyciela reguluje Kodeks pracy.

Art. 18 – Ślubowanie urzędnika.

Art. 25 ust. 2 – poinformowanie przełożonego o otrzymaniu polecenia przełożonego, które jego zdaniem jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki.

Art. 25 ust. 2 – pisemne potwierdzenie wykonania polecenia, o którym mowa powyżej.

Art.27 ust. 2 – ocena pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

Poprzez delegację art. 43 ust. 1 – inne sprawy nieuregulowane w ustawie o pracownikach samorządowych reguluje Kodeks pracy.

Skip to content