Solidarni z Ukrainą.
Search for:

Lp.

Rodzaj dokumentu

Podstawa prawna

Wzór

1

Świadectwo pracy

art. 97 § 1 KP

2


Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r.

art. 94(6) i art. 94 pkt 9b KP

3

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. i ponownie zatrudniony

art. 94(6) i art. 94(5) § 2 KP

4

ZUS ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

art. 125 i 125a EiR

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela,
KP – kodeks pracy,
EiR – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
DP – rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Skip to content