Solidarni z Ukrainą.
Search for:

WSZYSCY PRACOWNICY

Lp.

Rodzaj dokumentu

Podstawa prawna

Wzór

1

Tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

art. 94(1) KP

2

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi, zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą

art. 104(3) § 2 KP,

§ 3 DP

3

Zgoda na przekazywanie informacji płacowych w formie elektronicznej

art. 85 § 5 KP

4

Kwestionariusz osobowy pracownika

art. 22(1) § 2 KP

5

Oświadczenie w sprawie korzystaniu z uprawnień rodzicielskich (z tytułu wychowywania dziecka do lat 4)

art. 148 pkt 3 KP,

art. 178 § 2 KP

6

Oświadczenie pracownika w sprawie odpowiedzialności materialnej

art. 114-127 KP

7

Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

 art. 100 § 2 pkt 4 i 5 KP

8

Oświadczenie o zatrudnieniu w podstawowym/dodatkowym miejscu pracy

odrębne

9

Oświadczenie pracownika o numerze rachunku bankowego

86 § 3 KP

10

PIT-2

art. 32 ust. 3 UPDOF

11

Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

art. 32 ust. 5 UPDOF

NAUCZYCIELE

Lp.

Rodzaj dokumentu

Podstawa prawna

Wzór

1

Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art. 10 ust. 5 KN

2

Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 67e KN

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA NA PODSTAWIE ART. 15 PRAWA OŚWIATOWEGO

Lp.

Rodzaj dokumentu

Podstawa prawna

Wzór

1

Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

art. 22(1) § 1 i 4 KP

2

Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art. 15 ust. 4 PO

3

Oświadczenie w sprawie korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 188 oraz art. 189(1) KP

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH

Lp.

Rodzaj dokumentu

Podstawa prawna

Wzór

1

Kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko urzędnicze

art. 22(1) § 1 i 4 KP

2

Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art. 6 ust. 3 UOPS

3

Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej

art. 31 UOPS

4

Ślubowanie

art. 18 ust. 1 UOPS

5

Oświadczenie w sprawie korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 188 oraz art. 189(1) KP

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH I OBSŁUGI

Lp.

Rodzaj dokumentu

Podstawa prawna

Wzór

1

Kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko pomocnicze i obsługi

art. 22(1) § 1 i 4 KP

2

Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art. 18 ust. 1 UOPS

3

Oświadczenie w sprawie korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 188 oraz art. 189(1) KP

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela,
PO – ustawa Prawo Oświatowe,
KP – kodeks pracy,
UOPS – ustawa o pracownikach samorządowych,
UPDOF – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
DP – rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Skip to content