Solidarni z Ukrainą.
Search for:

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE MIANOWANIA

Sposoby i podstawy prawne rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania:

Lp.

Przyczyna

Sposób (tryb)

Termin

Podstawa prawna

Odprawa

Wzór

1

całkowita likwidacja szkoły

przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 20 ust. 1 pkt 1 KN

sześciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze – art. 20 ust. 2 z uwzgl. art. 22 ust. 2a KN

2


częściowa likwidacja szkoły albo w zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć

przez pracodawcę za trzymiesięcznym (lub skróconym – art. 20 ust. 5 KN) wypowiedzeniem [1]

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 20 ust. 1 pkt 2 KN

sześciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze – art. 20 ust. 2 z uwzgl. art. 22 ust. 2a KN

3

na wniosek nauczyciela

przez pracownika za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 23 ust. 1 pkt 1 KN

brak


4

czasowa niezdolność nauczyciela do pracy spowodowana chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużona o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy

art. 23 ust. 1 pkt 2 KN

brak

5

orzeczenie przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie

art. 23 ust. 1 pkt 3 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze ostatnio pobierane w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a KN, nieprzekraczające jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – art. 28 ust. 1 KN

6

uzyskanie negatywnej oceny pracy

przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy

art. 23 ust. 1 pkt 5 KN

brak

7

cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania

art. 23 ust. 1 pkt 6 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia – art. 28 ust. 2a KN

8

na mocy porozumienia stron

porozumienie pracownika i pracodawcy

określony w porozumieniu

art. 23 ust. 4 pkt 1 KN

brak

9

nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację

art. 23 ust. 4 pkt 2 KN

brak

10

dwukrotne nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie na podstawie skierowania dyrektora z własnej inicjatywy

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację

art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 5 KN

brak

11

upływ dwuletniego urlopu bezpłatnego związanego z niemożnością zatrudnienia w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

po upływie 2 lat urlopu bezpłatnego, jeśli w tym okresie nauczyciel nie podejmie ponownie pracy

art. 70 ust. 2 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze ostatnio pobierane w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a KN, nieprzekraczającą jednak: trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat) lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (jeżeli okres pracy nauczycielskiej przekroczył 10 lat)

12

wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, gdy pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe

przez pracownika bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 55 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak


13

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

przez pracownika bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 55 § 1(1) KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak, odszkodowanie art. 55 § 1(1) KP


[1] Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Przyczyny i podstawy prawne wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania:

Lp.

Przyczyna

Podstawa prawna

Wzór

1

nieusprawiedliwienie w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy przez nauczyciela nowozatrudnionego (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)

art. 16 KN

2


upływ sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym

art. 20 ust. 5c KN

3

odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny

art. 20 ust. 7 KN

4

prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela

art. 26 ust. 1 pkt 1 KN

5

prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

art. 26 ust. 1 pkt 2 KN

6

prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

art. 26 ust. 1 pkt 3 KN

7

upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności


art. 26 ust. 1 pkt 4 KN

8

stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 KN

art. 26 ust. 1 pkt 5 KN

9

śmierć pracownika

art. 63(1) § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI NA CZAS NIEOKREŚLONY

Sposoby i podstawy prawne rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony:

Lp.

Przyczyna

Sposób (tryb)

Termin

Podstawa prawna

Odprawa

Wzór

1

całkowita likwidacja szkoły

przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 20 ust. 1 pkt 1 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);


dwumiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);


trzymiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat) [2] – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 KN

2


częściowa likwidacja szkoły albo w zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć

przez pracodawcę za trzymiesięcznym (lub skróconym – art. 20 ust. 5 KN) wypowiedzeniem [3]

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 20 ust. 1 pkt 2 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);


dwumiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);


trzymiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat) [2] – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 KN

3

wypowiedzenie przez nauczyciela

przez pracownika za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 27 ust. 1 KN

brak


4

wypowiedzenie przez pracodawcę

przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 27 ust. 1 KN

brak (ew. z ustawy o zwolnieniach grupowych)

5

czasowa niezdolność nauczyciela do pracy spowodowana chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużona o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy

art. 23 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 KN

brak

6

orzeczenie przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie

art. 23 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 27 ust. 3 KN

brak

7

uzyskanie negatywnej oceny pracy

przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy

art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 27 ust. 3 KN

brak

8

cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania

art. 23 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 27 ust. 3 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia – art. 28 ust. 2a KN

9

na mocy porozumienia stron

porozumienie pracownika i pracodawcy

określony w porozumieniu

art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 3 KN

brak

10

nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację

art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 KN

brak

11

dwukrotne nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie na podstawie skierowania dyrektora z własnej inicjatywy

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację

art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 5 w zw. z art. 27 ust. 3 KN

brak

12

wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, gdy pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe

przez pracownika bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 55 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak


13

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

przez pracownika bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 55 § 1(1) KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak, odszkodowanie art. 55 § 1(1) KP


[2] Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

[3] Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Przyczyny i podstawy prawne wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony:

Lp.

Przyczyna

Podstawa prawna

Wzór

1

nieusprawiedliwienie w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy przez nauczyciela nowozatrudnionego (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)

art. 16 KN

2


upływ sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym

art. 20 ust. 5c KN

3

odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny

art. 20 ust. 7 KN

4

prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela

art. 26 ust. 1 pkt 1 KN

5

prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

art. 26 ust. 1 pkt 2 KN

6

prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

art. 26 ust. 1 pkt 3 KN

7

upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności


art. 26 ust. 1 pkt 4 KN

8

stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 KN

art. 26 ust. 1 pkt 5 KN

9

śmierć pracownika

art. 63(1) § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI NA CZAS OKREŚLONY I NA ZASTĘPSTWO

Sposoby i podstawy prawne rozwiązania i ustania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas określony i zastępstwo:

Lp.

Przyczyna

Sposób (tryb)

Termin

Podstawa prawna

Odprawa

Wzór

1

upływ terminu na jaki została zawarta umowa na czas określony

bez wypowiedzenia

z końcem okresu na jaki została zawarta

art. 30 § 1 pkt 4 KP w zw. z art. 91c ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 lub 7 KN

brak

2

powrotu nauczyciela nieobecnego na jaki została zawarta umowa na zastępstwo

bez wypowiedzenia

powrotu nauczyciela nieobecnego do pracy

art. 30 § 1 pkt 4 KP w zw. z art. 91c ust. 1 oraz art. 10 ust. 7 KN

brak

3

całkowita likwidacja szkoły

przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 20 ust. 1 pkt 1 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);


dwumiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);


trzymiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat) [2] – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 KN

4


częściowa likwidacja szkoły albo w zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć

przez pracodawcę za trzymiesięcznym (lub skróconym – art. 20 ust. 5 KN) wypowiedzeniem [5]

z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)

art. 20 ust. 1 pkt 2 KN

jednomiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);


dwumiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);


trzymiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat) [2] – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 KN

5

wypowiedzenie przez nauczyciela

przez pracownika za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

okres wypowiedzenia wg art. 36 § 1 pkt 1 lub 2 lub 3 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

art. 30 § 1 pkt 2 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak


6

wypowiedzenie przez pracodawcę

przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

okres wypowiedzenia wg art. 36 § 1 pkt 1 lub 2 lub 3 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

art. 30 § 1 pkt 2 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak

7

niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwająca dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 53 § 1 pkt 1 ppkt a w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak

8

niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwająca dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 53 § 1 pkt 1 ppkt b w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak

9

w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 7 i 8 niniejszej tabeli, trwającej dłużej niż 1 miesiąc

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 53 § 1 pkt 2 w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak

10

na mocy porozumienia stron

porozumienie pracownika i pracodawcy

określony w porozumieniu

art. 30 § 1 pkt 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak

11

wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, gdy pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe

przez pracownika bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 55 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak


12

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

przez pracownika bez wypowiedzenia

bez okresu wypowiedzenia

art. 55 § 1(1) KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

brak, odszkodowanie art. 55 § 1(1) KP


[4] Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

[5] Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Przyczyny i podstawy prawne wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas określony i zastępstwo:

Lp.

Przyczyna

Podstawa prawna

Wzór

1

nieusprawiedliwienie w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy przez nauczyciela nowozatrudnionego (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)

art. 16 KN

2


upływ sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym

art. 20 ust. 5c KN

3

odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny

art. 20 ust. 7 KN

4

prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela

art. 26 ust. 1 pkt 1 KN

5

prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

art. 26 ust. 1 pkt 2 KN

6

prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

art. 26 ust. 1 pkt 3 KN

7

upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności


art. 26 ust. 1 pkt 4 KN

8

stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 KN

art. 26 ust. 1 pkt 5 KN

9

śmierć pracownika

art. 63(1) § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

Jeżeli nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek, należy w podstawie prawnej ustania zatrudnienia wskazać także art. 88 Karty Nauczyciela.

ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

Lp.

Rodzaj zmiany

Podstawa prawna

Wzór

1

porozumienie zmieniające


2


wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę

art. 42 § 1 KP w zw. z art. 27 ust. 1 oraz art. 91c ust. 1 KN

3

propozycja ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

art. 22 ust. 2 KN

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Lp.

Zakres współdziałania

Podstawa prawna

Wzór

1

zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych

art. 20 ust. 5a KN

2


zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę z innych przyczyn

art. 38 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela,
KP – kodeks pracy.

Skip to content