Solidarni z Ukrainą.
Search for:

NA PODSTAWIE MIANOWANIA

Lp.

Z kim

Warunki

Podstawa prawna

Wzór

1

Z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 KN, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN;
 • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska

art. 10 ust. 4 KN

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania, a jeżeli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu.

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Lp.

Z kim

Przyczyna

Podstawa prawna

Warunki dodatkowe

Wzór

1

Z nauczycielem kontraktowym

---

art. 10 ust. 4 KN

Z zastrzeżeniem …

2


Z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanych

Brak warunków do zatrudnienia w pełnym wymiarze

art. 10 ust. 6 KN

---

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Lp.

Przyczyna/cel

Z kim

Okres

Podstawa prawna

Warunki dodatkowe

Wzór

1

Odbycie stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole

1 rok szkolny

art. 10 ust. 2 KN

---

2


Odbycie stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego

Z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego – w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły

1 rok szkolny

art. 10 ust. 2 i 3 KN

zobowiązanie do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu

3

Odbycie dodatkowego stażu

Z nauczycielem stażystą w razie ustalenia dodatkowego stażu

dodatkowo kolejny rok szkolny

art. 10 ust. 2 zdanie drugie KN

---


4

Potrzeba wynikająca z organizacji nauczania

Z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi

wynikający z organizacji nauczania, w tym w trakcie roku szkolnego

art. 10 ust. 7 KN

---

5

Potrzeba wynikająca z organizacji nauczania

Z nauczycielem, który nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. [1], [2]

wynikający z organizacji nauczania, w tym w trakcie roku szkolnego

art. 10 ust. 9 KN

Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela


Do celów płacowych nauczyciel traktowany jest jak stażysta - art. 10 ust. 10 KN

6

Potrzeba wynikająca z zastępstwa nieobecnego nauczyciela

Z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi. [1], [2]

na czas zastępstwa

art. 10 ust. 7 KN

---

7

Potrzeba wynikająca z zastępstwa nieobecnego nauczyciela

Z nauczycielem, który nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. [1], [2]

na czas zastępstwa

art. 10 ust. 9 KN

Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela.


Do celów płacowych nauczyciel traktowany jest jak stażysta - art. 10 ust. 10 KN.

[1] Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska – art. 10 ust. 9 KN. Wówczas do celów płacowych nauczyciel traktowany jest jak stażysta – art. 10 ust. 10 KN.

[2] W przypadku nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a KN. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego – art. 10 ust. 11 KN.

PRZEKSZTAŁCENIE UMOWY O PRACĘ W MIANOWANIE

Lp.

Kto

Od kiedy

Podstawa prawna

Warunki dodatkowe/Uwagi

Wzór

1

Nauczyciel kontraktowy po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego

Z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego

art. 10 ust. 5a pkt 1 KN

o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN

2


Nauczyciel mianowany lub dyplomowany po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 KN

Z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 KN

art. 10 ust. 5a pkt 2 KN

o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN

UMOWA O PRACĘ ZGODNIE Z ART. 15 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE

Lp.

Z kim

Przyczyna

Podstawa prawna

Warunki dodatkowe

Wzór

1

Z osobą niebędącą nauczycielem posiadającą przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć [3]

Do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania w przedszkolu publicznym

art. 15 ust. 1 PO

Za zgodą Kuratora Oświaty.

Musi spełniać warunki:

 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe [4]

na czas określony:


na czas określony:

2


Z osobą niebędącą nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć [3]

Do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole publicznej

art. 15 ust. 2 PO

Za zgodą Kuratora Oświaty.

Musi spełniać warunki:

 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe [4]

na czas określony:


na czas określony:

3

Z osobą posiadającą przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

Do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w szkole lub placówce

art. 15 ust. 6 PO

Za zgodą organu prowadzącego

Musi spełniać warunki:

 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe [4]

na czas określony:


na czas określony:

[1] Osobę taką zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości..

[1] W celu potwierdzenia spełnienia warunku niekaralności osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wzór

1

Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela (w szkole jest regulamin pracy)

2

Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela (w szkole brak regulaminu pracy)

3

Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela (nauczyciel niepełnosprawny)

4

Informacja o warunkach zatrudnienia osoby do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 PO (w szkole jest regulamin pracy)

5

Informacja o warunkach zatrudnienia osoby do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 PO (w szkole brak regulaminu pracy)

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela,
PO – ustawa Prawo Oświatowe,
KP – kodeks pracy.

Skip to content